Stanovy SPPL

Organizační řád Strany přátel piva Louny

Novela schválená členskou schůzí v Lounech dne 2.května 2001

Část 1 – Název, sídlo a působnost organizace

§ 1 SPPL vznikla 1.3.2000 jako nástupnická organizace OO SPP Louny, která po přejití ÚV SPP v roce 1993 do
koalice s ČSSD pracovala v ilegalitě.
SPPL je nezávislé sdružení občanů, jejichž oblast zájmu se dotýká výroby, distribuce či konzumace piva.

§ 2 SPPL je samostatným právním subjektem.

§ 3 Sídlo organizace: Kpt. Nálepky 2225, Louny 440 01.

§ 4 Působnost organizace: Česká republika.

 

Část 2 – Poslání SPPL a způsob jejího uplatnění

§ 1 Podporovat a rozvíjet zájem o pivovarnictví a související obory u členů SPPL i u široké veřejnosti.

§ 2 Prosazovat
a) kvalitní česká piva
c) zachování specifické tradice českých hospůdek a pivnic
e) propagaci pozitivních účinků piva na lidský organismus
g) kulturní konzumaci piva.

§ 3 Organizovat společenské, kulturní a sportovní akce zaměřené na výše uvedené cíle.

§ 4 Navazovat co nejužší kontakty s pivovary a spolupracovat s nimi.

Část 3 – Orgány SPPL

§ 1 Struktura SPPL

Předsednictvo

předseda / víceprezident / tajemník / VVPM / pokladník / členové předsednictva / revizor

Členská základna

tiskový mluvčí / nástěnkář / historik / technické zázemí / další funkce / ostatní členové / kandidáti

Na základě aktuálních potřeb SPPL může předsednictvo
a) některé funkce neobsadit
b) funkce kumulovat (vyjma funkce revizora)
c) doplnit strukturu o nové funkce.

§ 2 Členská schůze
je hlavním orgánem SPPL, její usnesení jsou závazná pro všechny členy.
Členská schůze je usnášeníschopná při min. 30% účasti členské základny a nejméně dvou členů
předsednictva, nestanoví-li v konkrétních případech organizační řád jinak.

§ 3 Revizor
vykonává kontrolu hospodaření a dodržování vnitřních směrnic organizace. Nejméně jedenkrát do roka
předkládá revizní zprávu na členské schůzi.

§ 4 Předseda
je statutárním zástupcem občanského sdružení a je oprávněn vystupovat jeho jménem. Organizuje činnost SPPL. Má rozhodující vliv na uspořádání členské základny a předsednictva (viz část 4).

§ 5 Předsednictvo
má rozhodující podíl na kvalitě činnosti SPPL.
Jednotliví členové předsednictva pověření konkrétní funkcí se zodpovídají ze své činnosti členské schůzi a podle potřeby spolupracují s revizorem.

Část 4 – Členství v SPPL

§ 1 Přijetí za kandidáta
se děje na vlastní žádost jakékoli osoby starší 18 let, splňuje-li základní předpoklady pro členství posouzené členy předsednictva. Kandidát má právo účasti na všech akcích SPPL včetně členských schůzí, kde však nemá hlasovací právo.

§ 2 Přijetí za člena
po splnění kandidátského úkolu nebo po vypršení zkušební lhůty je kandidát přijat za člena SPPL na návrh předsedy při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných na členské schůzi (úkoly či délku zkušební lhůty navrhuje předsednictvo)

§ 3 Volba předsedy SPPL
návrh podává kterýkoli člen předsednictva, je zvolen, pokud souhlasí nadpoloviční většina členské schůze při minimální 2/3 účasti

§ 4 Volba člena předsednictva
přímým pověřením předsedou, nebo na návrh kteréhokoli člena s nadpolovičním souhlasem členské schůze (předseda má právo veta)

§ 5 Odvolání předsedy
podnět může podat kterýkoli člen
oficiální návrh může podat kterýkoli člen předsednictva
návrh projde, pokud souhlasí nadpoloviční většina předsednictva (včetně předsedy), nebo
nadpoloviční většina členské základny,
odvolaný zůstává členem SPPL

§ 6 Odvolání člena předsednictva
I a) přímo předsedou
b) členskou schůzí:
– návrh může podat kterýkoli člen,
– návrh projde, pokud souhlasí nadpoloviční většina předsednictva (včetně odvolávaného) nebo nadpoloviční většina členské základny; odvolaný zůstává členem SPPL

§ 7 Členství v SPPL zaniká
a) Úmrtím člena
c) Vystoupením člena
e) Vyloučením
I. přímo předsedou
II. členskou schůzí:
III. – podnět může podat kterýkoli člen
IV. – oficiální návrh může podat kterýkoli člen předsednictva
V. – návrh projde, pokud souhlasí nadpoloviční většina členské základny, nebo minimálně 2/3 přítomných na členské schůzi.

Část 5 – Zdroje a způsob hospodaření

§ 1 SPPL získává finanční prostředky z poplatků za služby, dotací, darů, sponzorských smluv, z výtěžků
pořádaných akcí a mimořádných členských příspěvků.
Finance spravuje pokladník (finanční referent).

§ 2 Za výsledek hospodaření je zodpovědný předseda SPPL. Kontrolní činnost provádí revizor.
Předsednictvo může rozhodnout o mimořádné revizi.

§ 3 O mimořádném použití finančních prostředků rozhoduje členská schůze, nebo předsednictvo.
Běžné výdaje schvaluje předseda.

Část 6 – Majetek SPPL

§ 1 SPPL může mít ve vlastnictví, správě nebo pronájmu movitý, nemovitý i duševní majetek.

§ 2 SPPL může svůj majetek pronajímat, zapůjčovat, prodávat i darovat.

Část 7 – Ideová linie

§ 1 SPPL se vzdává politických či jiných mocenských ambicí a svoji činnost orientuje v mezích vnitřního
řádu i vnějších zákonů na recesi.

Část 8 – Zánik SPPL

§ 1 Na zániku SPPL se může usnést členská schůze, k tomu účelu svolaná, a to dvoutřetinovou většinou
hlasů členské základny včetně předsednictva.

513 Responses to Stanovy SPPL

Napsat komentář